zoom download link for windows download zoom installer for windows 10 zoom error 1132 windows download attendance list zoom zoom cloud meeting download pc windows 10 zoom hack script download zoom app install for windows zoom meeting login free - zoom meeting login free
१० मंसिर २०७९, शनिबार Saturday 26 November, 2022

राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग

 मङ्लबार, चैत्र २२ २०७८  
/fli6«o;efsf] lgjf{rgaf/] /fhgLlts bn;Fu k/fdz{ sf7df8f}F, @# dªl;/ M /fli6«o;efsf] l/Qm kbsf nflu x’g] lgjf{rgsf af/]df /fhgLlts bn;Fu k/fdz{ ug{ ;f]daf/ cfof]lht sfo{qmddf k|d’v lgjf{rg cfo’Qm lbg]zs’df/ yklnofnufot . t:jL/ M gjLg kf}8]n÷/f;;

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आज स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दैछ।

बिहान साढे ११ बजे छलफल हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने ७९ वटा दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ।

०७४ को निर्वाचनमा आयोगले राजनीतिक दलसँग निर्वाचन आचारसंहिता परिपालना गर्ने गराउने विषयमा प्रतिबद्धता लिएको थियो। यसपटक ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। तर, आचारसंहिता भने लागू भइसकेको छैन।

उमेद्वार बन्नुअघि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भनी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताविरुद्धको रिट परेको छ। यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

सुझावका आधारमा प्रतिबद्धता पत्र तयार गरी सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताबाट हस्ताक्षर गराउने आयोगले तयारी गरेको छ।

प्रतिक्रिया सबै