zoom.us download update zoom meeting joining 2015 - zoom meeting joining 2015 zoom download new version zoom app income opportunities zoom download for windows 8.1 64 bit zoom app download for windows 10 free which zoom app is free zoom pc versi terbaru
१२ मंसिर २०७९, सोमबार Monday 28 November, 2022

एकीकृत समाजवादीको चुनावी एजेण्डा फरक : निःशुल्क खानेपानी, सुखी जिन्दगानी सुखी नेपाली

 बुधबार, चैत्र ३० २०७८  
g]skf -Pdfn]_sf jl/i7 g]tf g]kfn lqrfln;f}F k’iknfn :d[lt lbj;sf] pknIodf z’qmaf/ oxfF cfof]lht …g]kfnL sDo’lgi6 cfGbf]ngsf] jt{dfg ;Ë6 / cfufdL af6f]Ú ljifos sfo{qmddf g]skf -Pdfn]_sf jl/i7 g]tf dfwjs’df/ g]kfn cfˆgf] dGtJo JoQm ub}{ . t:jL/ M k|bLk/fh jGt ÷/f;;

 काठमाडौं चैत्र ३०   – पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टीले ‘निःशुल्क खानेपानी, सुखी जिन्दगानी’लाई चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । यसअन्तर्गत पानीको सुविधा पुगेका पालिकाका हरेक घर–परिवारलाई मासिक दश हजार लिटर पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ । खानेपानी नपुगेका स्थानमा खानेपानीको सुविधा पु¥याइने पनि स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र– २०७८ को मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हरेक घर परिवारमा खानेपानी पु¥याउने काम स्थानीय सरकारको उच्च प्राथमिकता हुने र सोहीअनुसार बजेटको प्राथमिकता प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा छ । हरेक पालिकामा युवा विभाग, हरेक वडामा खेल मैदान, संरक्षित कृषि बजार, प्रत्येक घर–परिवारलाई २०० युनिट निःशुल्क विजुली, सामुदायिक विद्यालयको सुधार, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य उपचारलगायतका एजेण्डा पनि घोषणात्रमा समेटिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया सबै