zoom cloud meeting app download for microsoft meet zoom app zoominfo login page zoom download for it zoom meeting notes app join zoom meeting with id & passwords saved - join zoom meeting with id & passwords saved pc requirements for zoom meeting do students have to download zoom to join a meeting
१३ मंसिर २०७९, मंगलवार Tuesday 29 November, 2022

आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक खण्ड भोलि बिहानसम्म बन्द हुने

 शुक्रबार, जेष्ठ २७ २०७९  
efl;Psf] ;8s 5]paf6 jf/kf/ bdf}nL, @& h]7 M k[YjL/fhdfu{ cGtu{t tgx’Fsf] cfFa’v}/]gL ufpFkflnsf–$, ;fFv/l:yt kfj/ xfp; glhs jiff{sf sf/0f z’qmaf/ laxfg efl;Psf] ;8s 5]paf6 jf/kf/ ub}{ ;j{;fwf/0f . ;8s efl;Fbf oftfoft cj?4 ePsf] 5 . tl:a/ M s[i0f Gof}kfg]÷ /f;;

काठमाडौं। पृथ्वी राजमार्ग अन्तरगत तनहुँको आँबुखैरेनी–मुग्लिन खण्ड बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बन्द हुने भएको छ ।

आँबुखैरेनी–४ पावर हाउसनजिक बिहान सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको सो सडकखण्ड मर्मतका लागि बेलुका ७ बजेदेखि भोलि बिहान ६ बजेसम्म बन्द गरिएको हो ।

सडक भासिएको ठाउँमा भित्तापट्टी सडक खन्न थालिएको छ ।

डेढ/दुई मिटर भित्ता खनेर सडक सञ्चालन गर्न काम भइरहेको सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका प्रमुख लक्ष्मी केसीले जानकारी दिए ।

सडक भासिएर सो ठाउँबाट कार र मोटरसाइकल खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रतिक्रिया सबै